EXA là một trong những công ty dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) đầu tiên tại Việt Nam. EXA cung cấp các ứng dụng công nghệ thông tin cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp hoàn toàn dựa trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. EXA hiện thực các khái niệm Software as a Service – SaaS, Platform as a Service - PaaS và Infrastructure as a Service – IaaS một cách thiết thực nhất thông qua các dịch vụ có tính ứng dụng cao.

Công ty TNHH EXA

36 Đường A4, P12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Get in touch

Không đọc được? Thay đổi.